ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’ACEBA a través del qual es decideixen per majoria els assumptes que siguin de la seva competència. Es reuneix com a mínim una vegada a l’any. L’Assemblea l’integren tots els associats. 

JUNTA DIRECTIVA

Com a òrgan d’execució i administració de l’Associació, la Junta Directiva actua per delegació de l’Assemblea General i es composa per un nombre no superior a vuit socis ni inferior a quatre, elegits tots ells per l’Assemblea General:  

President
José Isaac Jacome
ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLÁCIDO, S.L.

Vicepresident
Carles Grau
CATALONIA UNIC, S.L.

Tresorer
Marco Chiesa
LAYHER, S.A.U.

Vocals

Imma Font
ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

Víctor García
ULMA C y E S. Coop.