Poden pertànyer a l'Associació les persones, físiques o jurídiques, establertes i dedicades habitualment al muntatge, instal·lació o lloguer, per a tercers, de bastides tubulars per a treballs diversos, que operin o tinguin la seu social dins l'àmbit territorial de Catalunya. També podran formar part de l'Associació empreses, persones, organismes i institucions que, per la seva activitat puguin ajudar a la millor consecució dels interessos del col·lectiu. 

Per tal de sol·licitar l'admissió, cal emplenar el següent formulari: 

CONDICIONS DE PRIVACITAT DE DADES

Les dades obligatòries són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. El sol·licitant autoritza la incorporació de totes les dades esmentades a un arxiu titularitat de l’Associació Catalana d’Empreses de Bastides, amb domicili a Cerdanyola del Vallès, C/ Ceramistes 2, Parc Tecnològic del Vallès, que té com a finalitat tramitar la sol·licitud. El sol·licitant disposa dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament mitjançant escrit a l’adreça secretaria@aceba.net amb la referència “Protecció de Dades”.

Un cop admesa la sol·licitud, es posarà en contacte la Secretaria d'ACEBA per tal de formalitzar l'alta com a soci.