ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’ACEBA a través del qual es decideixen per majoria els assumptes que siguin de la seva competència. Es reuneix com a mínim una vegada a l’any. L’Assemblea l’integren tots els associats. 

JUNTA DIRECTIVA

Com a òrgan d’execució i administració de l’Associació, la Junta Directiva actua per delegació de l’Assemblea General i es composa per un nombre no superior a vuit socis ni inferior a quatre, elegits tots ells per l’Assemblea General:  

President
José Isaac Jacome
ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLÁCIDO, S.L.

Vicepresident
Carles Grau
CATALONIA UNIC, S.L.

Tresorer
Marco Chiesa
LAYHER, S.A.U.

Vocals

FRANCISCO VEGARA (ALCO GRUPO EMPRESARIAL)

VÍCTOR GARCÍA (ULMA)

COMERCIAL BASTÉ 2005

 RAUL REYES (ACTIVIDAD VERTICAL)